مفاهیمی که در بازی کودکانپنهان شده است فراتر از واژه هایی مانند تفریح و سرگرمی است . بازی ممکن است باعث آموزش مفاهیم اصلی زندگی به کودک شود . بازی کردن کودک زندگی اجتماعی را به او آموزش دهد . هم چنین بازی باعث فراموشی  ناکامی های روزانه می شود به همین علت امروزه از بازی به عنوان یک روش درمانی استفاده می شود .  از طریق بازی می توان کودکان مضطرب ، پرخاشگر ، خجالتی ، عاطفی ، مایوس ، افسرده ، بیش فعال ، بدبین ، ترسو و ... را شناسایی کرد .

بازی چیست؟

بازی عبارت است از هر گونه فعالیتی که برای تفریح و سرگرمی، وبدون توجه به نتیجه نهایی، صورت می گیرد. انسان به طور اختیاری به این فعالیت می پردازد و هیچ نیروی خارجی و یا اجباری در آن موثر نیست.همچنین تقویت توجه و تمرکز کودک و هماهنگی چشم و دست مفید می باشد. بازی موثرترین و پر معناترین راه یادگیری کودکان و مهمترین فعالیت کودک می باشد.

انواع بازی:

بازی جسمی: بازی هایی هستند که هم میتواند به صورت گروهی و هم به صورت انفرادی برای تخلیه انرژی کودکان اختصاص داد

بازی تقلیدی :کودکان ابتدا تقلید کردن را از پدر و مادر خود شروع میکنند و نقش مهمی در کودکان دارد.بازی هایی مثل خاله بازی ، دکتری و ... می باشد.

بازی تخیلی: ریشه در خلاقیت کودک دارد.و از طریق بازی می تواند باعث شود تا در زندگی بزرگسالی، این کودکان به هنرمندان، نویسندگان، نقاشان، بزرگ تبدیل شوند.

بازی نمایشی: که بیشتر کودکان به تقلید فعالیت های بزرگسالان میپردازد مانند دختر که کفش های مادر را میپوشد

فواید بازی کردن در کودک:

باعث تخلیه انرژی در کودکان میشود.

رشد جسمانی را افزایش میدهد

مهارت های احتماعی را ارتقا میدهد.

در رشد کودک موثر ست.

تقویت هوش

اهمیت بازی در کودکان

ابراز همدردی و همدلی

درک چیزهای مختلف از دید دیگران

تقویت هوش

افزایش عزت نفس در کودکان

ایجاد روابط دوستانه